Jobbhuset tilbyr lærekandidatløp i følgende lærefag; kokkfaget, ernæringskokkfaget og produksjonsteknikkfaget.

Lærekandidatordningen er sidestilt med lærlingeordningen, med samme rettigheter og plikter i den videregående opplæringen. En lærekandidat er en elev som av ulike grunner har som mål å fullføre deler av læreplanen og ikke hele og lærekandidatene oppnår grunnkompetanse ved fullført læretid.

Som en del av den tilrettelagte opplæringen lager vi sammen en individuell opplæringsplan (IOP) som består av arbeidsoppgaver og utvalgte kompetansemål innenfor ditt lærefag. Vi gjennomfører halvårsvurderinger sammen med OKvekst som er vårt opplæringskontor. Når læretiden er ferdig mottar lærekandidatene «kompetansebrev» ved bestått avsluttende prøve.

 Du kan lese mer om lærekandidatordningen og hvordan søke læreplass på deres nettside; www.okvekst.no


Alle lærekandidater hos oss mottar bonuslønn pr. time og har akkurat de samme rettighetene som faste ansatte. I tillegg har vi jevnlige jobbmøter, treningsaktiviteter, sosiale sammenkomster og turer som kandidatene kan delta på.